Author Archives: lelystadhaven

verkeersvisie buitengebied (de gemeenteraad vervolg)

Op of rond 3 oktober hebben als het goed is 124 bewoners een brief ontvangen van de commissie bezwaarschriften van de de gemeente Lelystad. Deze brief is een antwoord op de bezwaren die ik voor u via de wijkraad heb afgegeven (ingediend) tijdens de raadsvergadering van 20 september.

Buiten deze 124 brieven zijn er nog een groot aantal bezwaren ingeleverd bij het buurthuis of via de mail aan ons toegezonden. Omdat deze brieven te laat zijn binnengekomen (we hadden slechts drie dagen de tijd en om 19:00 uur was mijn enige kans om gebruik te maken van het spreekrecht) zijn de brieven die na 18:00 uur zijn ingeleverd niet meegenomen in het formele bezwaar. Deze bewoners krijgen dan ook geen antwoord van de gemeente Lelystad. Speciaal voor hen volgt hier de brief die ik zelf heb ontvangen.777
In de brief staat vermeld dat uw bezwaarschrift niet ontvankelijk wordt verklaard. Normaliter betekend dit dat u deze zaak zou hebben verloren. Maar in dit geval is daar geen sprake van. In feite zegt de commissie dat de gronden van bezwaar niet meer bestaan omdat er aan de bezwaren tegemoet is gekomen. Wat ik echter niet begrijp is de strekking: "waarbij grotendeels tegemoet is gekomen aan uw bezwaarschrift" Een stukje onduidelijkheid waar je verschillende kanten mee op kunt. Omdat ik zelf tijdens deze raadsvergadering aanwezig was kan ik u op voorhand zeggen dat we bereikt hebben wat we wilden.
Even een korte uitleg over wat er gebeurd is tijdens de raadsvergadering: Aan het begin van de vergadering heb je als burger recht om in te spreken. Dit betekend dat je vanaf de publieke tribune via een aldaar aanwezige microfoon maximaal vijf minuten de raad mag toespreken. In deze zaak heeft een andere bewoner uit de wijk flink van leer getrokken tegen het voornemen van de wethouder. Hierna was het mijn beurt en heb ik als eerste mijn ongenoegen uitgesproken dat wij als wijkraad niet op de hoogte zijn gebracht van dit voornemen. (het is dat een oplettende burger ons hierop attendeerde). Hierna heb ik de brief met soms een korte toelichting voorgelezen. Aan het einde heb ik de 124 bezwaarschriften onder vermelding van "hierbij wil ik u 124 van deze bezwaarschriften overhandigen en als formeel bezwaar indienen. De voorzitter (burgemeester) maakte de opmerking dat formeel bezwaar pas kan worden gemaakt nadat er een beslissing is genomen. Maar veel belangrijker is dat de bezwaren in het raadsbesluit zijn meegenomen en de raad hebben gesteund in hun eisen tot aanpassing van het voorstel.
Toen enige tijd later de zaak inhoudelijk werd behandeld was de eerste vraag die die politiek aan de wethouder stelde; Waarom heeft u de wijkraden niet op de hoogte gebracht vanuw voornemen. Hierop antwoorde de wethouder met: Ik ben er van uit gegaan dat de wijkraden hier geen belang bij hadden. de politiek kwam naar voren met: hoe verklaart u dan dat een medewerker van de wijkraad hier met 124 bezwaarschriften staat???  Foutje bedankt!!!!

Concreet kunnen we stellen dat de Oostvaardersdijk geen erftoegangsweg is en dat de overige wegen zoals Knardijk, Buizerdweg en Praamweg wel de status erftoegangsweg hebben gekregen.
Met dien verstanden dat een afsluiting van deze wegen vooraf gepubliceerd moet worden zodat de raad en betrokken burgers in elk geval hun zienswijze kenbaar kunnen maken t.a.v. een eventuele afsluiting. Voor de Knardijk en Buizerdweg is het van groot belang dat de Oostvaardersdijk open blijft, zodat afsluiting van deze wegen een belemmering vormen voor de bewoners van Hollandse Hout om de Oostvaardersdijk te bereiken. Dit betekend dat een afsluiting van deze wegen nagenoeg niet realiseerbaar is. Maar wel iets wat we goed in de gaten moeten houden. Voor de praamweg is het een andere situatie. nu het buitengebied Zeewolde tijdens de spitsuren slechts toegankelijk is voor bestemmingsverkeer, wordt het erg moeilijk om te voorkomen dat de gemeente hetzelfde doet met de Praamweg. Het is dus zaak om zeer snel de afsluiting van het buitengebied Zeewolde eens flink onder de loep te nemen. Hoe we dat gaan aanpakken is nog niet bekend. Maar dat de gemeente Zeewolde binnenkort wordt uitgeroepen tot gemeente die het minst milieu bewust handelt dat staat als een paal boven water.

A.s. woensdag zal  deze brief binnen de wijkraad worden besproken, maar naar verwachting zal ook de wijkraad zich neerleggen bij het besluit dat de gemeenteraad heeft genomen. Zoals het er nu naar uitziet heeft  het ook geen enkele zin om bezwaar te maken tegen iets dat er niet is. Laten we onze energie dan maar steken in nuttige zaken.

Nog even een korte opmerking:
Van een bewoner heb ik begrepen dat in het verslag van het opinieplein de opmerkingen van de wethouder over het maken van foto’s in het afgesloten gebied je maakt tot bestemmingsverkeer niet is opgenomen. Is dit nu weer zo’n vuil spel van de gemeente Lelystad??  In ons bezwaarschrift staat het in elk geval wel vermeld. bovendien waren er veel getuigen waaronder de politiek tijdens het Opinieplein aanwezig. Misschien moeten wij ook maar eens een paar getallen weg laten bij het betalen van de ontroerend zaken belasting!!!
Past u het nog even aan meneer van de gemeente??

Uitbreiding speeltoestellen

Persbericht200_17 xe2x80x98HALFPIPExe2x80x99 STADSCENTRUM VERPLAATST NAAR LELYSTAD HAVEN

De in onbruik geraakte xe2x80x98halfpipexe2x80x99 in het Stadscentrum van Lelystad wordt vandaag verplaatst naar Lelystad Haven. De halfpipe is een mooie aanvulling op daar reeds geplaatste andere skatevoorzieningen.

De halfpipe heeft jarenlang dienst gedaan als skatevoorziening en ontmoetingspunt voor jongeren. Door de plannen voor een nieuw stadshart verrijzen op deze  locatie  woningen en moet de halfpipe verdwijnen. De jeugd heeft inmiddels in het Zilverpark een volledig nieuwe skatebaan gekregen.

Voor de halfpipe begint nu een tweede leven in Lelystad Haven. De skatebaan wordt gedemonteerd, in delen vervoerd en deze week weer opgebouwd. De halfpipe krijgt dan nog een schoonmaakbeurt, waarbij ook de nog aanwezige graffiti zal worden verwijderd.
Vanaf volgende week kan de jeugd in Lelystad Haven gebruikmaken van de dan schone en opgeknapte halfpipe.

Aanvullend bericht
Door de extra aandacht  aan verkeersvisie buitengebied is dit persbericht iets later geplaatst. Maar dit geeft mij mooi de gelegenheid om wat foto’s te publiceren en wat opmerkingen die zijn binnengekomen te verwoorden.770
771 
Zoals u in het persbericht heeft kunnen lezen wordt het geheel nog ontdaan van de enorme hoeveelheid graffiti. En dat is wel nodig ook. Maar als je de achterkant bekijkt dan zou ik er toch bijna voor kiezen om de tekening slechts te ontdoen van de rommel die een ander er overheen heeft gespoten. Wellicht wil de eerste graffiti spuiter zijn tekening in ere herstellen?

En voor de andere graffiti spuiters zou ik zeggen: ga eerst nog eens oefenen op plekken waar niemand het ziet. Want het is toch om je dood te schamen!!

Wat mij opvalt is een enorm gat aan de voorzijde. Een gat dat groot genoeg is voor een kind om door naar binnen te klauteren. Maar als je dan de stukken scherp staal ziet die als een grove braam naar binnen steken dan vind ik dit persoonlijk wel erg gevaarlijk. Graffiti is nog tot daar aan toe, maar een speeltoestel dat zo gevaarlijk is vind ik persoonlijk onverantwoord.

De kinderen hebben er verder geen enkele moeite mee en maken er dankbaar gebruik van.
Terwijl jonge kinderen genieten van het nieuwe speeltoestel viert een oudere groep aan de andere kant van het grasveld een groot feest. Zo fleurt de boel in haven (ook al is het tweedehands) toch weer een heel eind op. Nu nog even alles netjes maken, en dan maar hopen dat het netjes blijft.772

773

774

775
776

Tijkelijke afsluiting Oostvaardersdijk

Tussen Block van Kuffeler en Almeerderzand is de oostvaaardersdijk en Pampusweg enkele dagen afgesloten geweest. Inmiddels is de dijk gelukkig weer open.765

766

Nu maar hopen dat de dijk bij Almere open zal blijven. De apparaten die bij het viaduct onder de A6 geplaatst zijn en tot doel hebben de verkeersintentiteit te meten baren mij ernstig zorgen.  Zou nu ook Almere in navolging van dronten enLelystad proberen verkeer in de polder tegen te gaan?767

768

769_1   

Zwerfvuil

Met enige regelmaat komen er klachten binnen over de jeugd die overal zijn rommel neergooit. We hebben het dan over blikjes frisdank en bierflesjes. Maar als ik dan kijk hoe de grasmaaier in opdracht van de gemeente het zojuist gemaaide grasveld achter laat  dan is dit toch wel een heel slecht voorbeeld.764

verkeersvisie buitengebied (de gemeenteraad)

Vanavond rond 19:00 uur heb ik gebruik gemaakt van het spreekrecht vanaf de publieke tribune tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zo’n voordracht begint dan met het vertellen wie je bent en voor welke organisatie je daar staat. Vervolgens heb ik mijn ongenoegen geuit over het feit dat een belangenorganisatie als de wijkraad niet geinformeerd is over deze voor Lelystad Haven ingrijpende veranderingen. Daarna heb ik de brief die u allen heeft ondertekend voorgelezen (met hier en daar een losse aanvulling) en daarna gemeld dat ik 124 getekende exemplaren in mijn bezit heb die ik de raad graag wilde overhandigen. Deze brieven zijn vervolgens aangenomen en in het raadsbesluit meegenomen. Bovendien heeft de raad aan de wethouder gevraagd waarom de wijkraad in deze niet tijdig van dit voornemen in kennis is gesteld. De wethouder reageerde hierop dat de wijkraad in deze naar zijn gevoel geen belangenpartij was. Opnieuw een enorme vergissing van de wethouder.
Ook de mazen van de wet (het maken van een foto in een afgesloten gebied) zoals de wethouder tijden het Opinieplein heeft geroepen werd door sommige raadsleden bekritiseerd.

Het resultaat
De Oostvaardersdijk wordt geen erftoegangsweg. (afsluiting is van de baan)
De knardijk zal zoals het er nu naar uitziet met rust worden gelaten.
De praamweg zal voorlopig met rust worden gelaten, maar of dit over vijf jaar nog zo is dat is nog niet zeker.
Het is in elk geval zo dat indien het college besluit om laatstgenoemde wegen (gedeeltelijk) af te sluiten, dan hebben zij in elk geval publicatieplicht. Hiertegen kunnen zowel de gemeenteraad als belanghebbende bewoners hun zienswijze kenbaar maken. Vraag is alleen hoe je als inwoner van Lelystad Haven of Hollandse Hout aan kunt tonen dat je belanghebbende bent. Immers is dit alleen weggelegd voor de bewoners van het gebied. En erg spraakzaam is een hert, ree of vogel niet. Laat staan dat ze een letter op papier kunnen zetten.

Al met al een redelijke uitkomst, maar wel een met wat kleine addertjes onder het gras.

Lelystad Haven binnenkort afgesloten van de buitenwereld (vervolg)

Op donderdag 20 september zal de gemeenteraad een beslissing nemen op het voorstel van de gemeente Lelystad om het buitengebied rond lelystad te verklaren tot erftoegangswegen (gebieden).

Als dit doorgang vind dan heeft het college vanaf dat moment het recht om zonder enig overleg de Oostvaardersdijk richting Almere, de Knardijk. de Praamweg en het gedeelte van de Buizerdweg tussen Hollandse Hout en de Knardijk alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer of zefs volledig af te sluiten.

De wethouder heeft gezegd dat dit niet zijn intentie heeft, echter vragen wij ons af waarom zij dan wel dit recht willen hebben. Bovendien is er tussen de gemeente Lelystad en de belangenorganisatie Wijkraad en de bewoners geen enkel overleg geweest. Reden waarom wij u vragen bezwaar te maken tegen dit voorstel.

Download een brief op de site van de wijkraad, Print het document uit, vul uw gegevens in en geef hem af op de wijkpost of deponeer hem in de brievenbus van het buurthuis. U vind het adres onder aan de brief.

Bent u hier zelf niet toe in staat, stuur dan een mail naar info@wijkraadhaven.nl of mail@lelystadhaven.info . Dan komen wij wel met de brief bij u langs.

De wijkraad zorgt ervoor dat de bezwaren worden meegenomen in het raadsbesluit.

Aanvulling

Op maandagavond zijn er een aantal brieven verspreid rond de Harderwijkstraat, als het werk het toelaat zal er vanavond nog een gedeelte worden bezorgt. Maar laat u er niet van weerhouden als de brief niet bij u in de bus valt. Print hem uit en lever hem in voor woensdag (uiterlijk donderdag). Brieven die later binnenkomen kunnen niet op donderdagavond worden aangeboden tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Laat u niet kisten!

Kom op voor uw recht!!!!!!!

Lelystad Haven binnenkort afgesloten van de buitenwereld

Als het aan de gemeente ligt dan zou het binnenkort wel eens afgelopen kunnen zijn met de bereikbaarheid van Lelystad Haven.

Gisteren heeft de wethouder van de gemeente Lelystad tijdens het Opinieplein een presentatie gegeven over verkeersvisie buitengebied. Er is gesproken over een wegencategorisering in drie verschillende categorien. Zo heb je stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen en voor verblijfsgebieden erftoegangswegen. En nu juist die laatste baart mij ernstig zorgen.

Even gefocust op Lelystad Haven blijkt al snel dat wij omringd worden door erftoegangswegen. Zo zou de Oostvaardersdijk vanaf de rotonde Knardijk naar Almere, de Knardijk zelf en de Buizerdweg tussen Hollandse Hout en de Knardijk onder de categorie erftoegangswegen gaan vallen. Ook het natuurgebied richting Praambult valt onder deze categorie. Wat is een erftoegangsweg? Een erftoegangsweg geeft de gemeente de mogelijkheid om zonder enige moeite een dergelijke weg te veranderen in een weg die slechts voor bestemmingsverkeer toegankelijk is. Maar ook volledig kan worden afgesloten. Een voorbeeld hiervan is de Gemeente Zeewolde. De wethouder houd ons voor dat zij niet de intentie hebben om dit daadwerkelijk uit te voeren, maar in werkelijkheid kunnen zij het wel zonder dat u als burger hier bezwaar tegen kunt maken. Als ik de zaak omkeer dan komt bij mij de vraag boven als zij de intentie niet hebben waarom moeten zij dan wel de gelegenheid hebben om het te doen?
De gemeente gaat er vanuit dat wegen slechts afgesloten zullen worden indien zij als sluiproute gebruikt worden en hierdoor gevaar zou kunnen ontstaan. Hiervoor maken zij gebruik van verkeersintensiteitmetingen. Als uit zo’n intensiteitmeting blijkt dat er tijdens de spitsuren veel meer verkeer over deze wegen rijd dan is er sprake van sluipverkeer. Even recapitulerend aan deze afweging kan ik gerust stellen dat elke weg in Nederland gebruikt wordt voor sluipverkeer.

Het zou mij dan ook niets verbazen dat binnen afzienbare tijd de oostvaardersdijk, Knardijk, Praamweg en een deel van de Buizerdweg tot weg word uitgeroepen waarop slechts bestemmingsverkeer mag rijden.

Wat betekend dit voor Lelystad Haven?

Tijdens deze afsluiting zal Lelystad Haven slechts bereikbaar zijn via de brug naast het Wortman gemaal. Als de brug open staat dan kun je op dat moment geen kant meer op.
Maar het kan nog erger. In het verleden en tot voorkort is het voorgekomen dat de brug wel open (voor de scheepvaart) maar gedurende enkele uren niet meer dicht wilde door een defect. Het enige dat ons dan nog rest is heen en weer rijden tussen het bord bestemmingsverkeer en de rotondes bij Lelystad Haven. En dan nog maar te zwijgen over de gevolgen als er echt iets fout gaat!! Door de sluis gaan met enige regelmaat schepen die geladen zijn met zeer gevaarlijke stoffen. We hebben het dan over brandbare en zeer explosieve stoffen. Je moet er niet aan denken dat hier iets mee fout gaat. Je kunt dan werkelijk geen kant meer op.

De wethouder zegt niet de intentie van afsluiting te hebben maar vraagt wel om de mogelijkheid.
Niets anders dan een kind die twee Euro vraagt om een ijsje te kopen zonder de intentie te hebben om een ijsje te kopen.

Donderdag 20 september wordt dit voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
Als de gemeenteraad beslist om dit voorstel doorgang te laten vinden dan hoeven we binnenkort geen auto meer te rijden. Dan kunnen we met zijn allen thuis blijven.

Wat gaan we hier aan doen?

kijk voor de volledige tekst op "verkeersvisie buitengebied"

Houd dit weblog de komende dagen goed in de gaten, voor het te laat is!!!!!!!

Omdat dit web-log gericht is op Lelystad- Haven wordt er alleen aan de omliggende wegen aandacht besteed. Maar er zijn natuurlijk veel meer gedupeerde bowoners in geheel Lelystad.
Maar Lelystad Haven wordt wel het zwaarst getroffen door deze maatregelen!!

PS. De wijkraad, wijkpost en wijkbeheer zijn van dit voornemen en de eventuele gevolgen nimmer op de hoogte gebracht. Wij zijn door een oplettende buurtbewoner geattendeerd op deze ontwikkeling!! vandaar dit late bericht en de korte tijd die ons rest. Zeer spoedig zal hier een voorbeeldbrief worden gepubliceerd die u kunt gebruiken om bezwaar te maken.

Afsluiting buitengebied

Tot op heden hebben slechts 13 mensen gereageerd op de poll in de linkerkolom. Bovendien heeft de wijkraad slechts  enkele brieven binnen gekregen. U heeft iets meer dan een dag om dit aantal te verhogen en/of een reactie achter te laten. REAGEER DUS SNEL. voordat we geen kant meer op kunnen. Een mail naar de wijkraad verdient de voporkeur. Kijk voor het mail adres op wijkraad Lelystad Haven . Alle berichten en reacties via dit web-log worden ook in deze zaak meegenomen.

Zorg dat we er niet alleen voor staan

Want dan!!!!!!

Nieuwe mobiele radarcontrole valt minder op

De politie maakt gebruik van nieuwe radar apparatuur bij mobiele controle.

758
Vanmiddag onderweg naar huis viel mij bij De Blocq van Kuffeler deze auto op. Omdat het voertuig voor mij onbekende attributen op het dashboard had staan en er op het eerste oog niemand in het voertuig zat ben ik terug gereden om een foto van dichtbij te maken. Al snel kwam er een agent uit het achterportier van de auto. Het eerste wat de agent zij was dat ik wel erg gevaarlijk langzaam langs hem heen reed, mijn snelheid was 27 km / uur waar 70 toegestaan. Glimlachend zij ik; maar dat is toch niet te hard? Nee, maar wel gevaarlijk voor het verkeer achter mij was zijn reactie. Na een kort gesprek heb ik een paar foto’s mogen maken van de nieuwe apparatuur.
759
Achter het raam staat een camera in een langwerpige doos die zeker niet gelijkend is op de voorheen gebruikte camera. Onder de camera op de bijrijderplaats zit een tafeltje waarop een laptop geplaatst kan worden. In dit geval zat de agent achter in de auto en stond de laptop op de achterbank.761

Achter de kunststof kentekenplaat zit de radarapparatuur netjes weggebouwd en in het midden onder de nummerplaat zit de flitser. Ondanks het feit dat ik samen met de agent in opvallend uniform bij de auto stond was voor de langsrijdende automobilisten geen reden om vaart te minderen, zodat er in enkele minuten tientallen overtredingen op de gevoelige plaat (harddisk) werden vastgelegd.
760

Op de laptop ziet u het beeld van de camera. Normaliter zie je hierop het voertuig die een overtreding begaat met in het kleinere scherm heel duidelijk de kentekenplaat van het voertuig. om reden van privacy is er gekozen voor een leeg kader waarop het brughuisje duidelijk zichtbaar is. Met dit plaatje wordt normaliter de camera afgesteld.762

Achter in de kofferbak bevind zich een computer met een harddisk waarop uiteindelijk alle informatie wordt opgeslagen. Ondanks de bochten in dit stuk wegdek en de toegestane maximum snelheid van 70 km/uur heeft er iemand het vandaag gepresteerd om met 132 km/uur langs de controle post te rijden. Een overschrijding van 62 km/uur. Na aftrek van correctie in elk geval een invordering van het rijbewijs.763

Omdat de moderne apparatuur nauwelijks extra licht nodig heeft wordt de flits nauwelijks opgemerkt. Dit betekend dat de pakkans veel groter is. Bovendien zal er veel minder met groot licht worden geseind, omdat de overtreder pas weet dat hij geflitst is op het moment dat er een rekening van het CJIB op de deurmat valt. Ook voor mijzelf is het even afwachten of ik zelf in het kastje zit. Volgens mij zat ik op zo’n 75 km/uur. Het apparaat stond ingesteld op 77 km/uur.

Afwachten dus maar.

Nu maar hopen dat ze dit systeem snel in woonwijken gaan toepassen.

Afsluiting buitengebied (vervolg van het moet niet gekker worden)

683_1De gemeente Zeewolde heeft het gebied tussen de vogelweg en de Ibisweg tijdens de spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen.

Omdat dit een gebied omhelst dat zich uitstrekt vanaf Lelystad tot Almere voorbij de rijksweg A27 en enkele kilometers breed is staat dit generzins in verhouding tot redelijkheid. Immers, als iedere gemeente dit zou doen dan is autoverkeer binnen Nederland vrijwel uitgesloten. Nu heb ik begrepen dat de gemeente Lelystad het ook niet eens is met de actie van hun buren. (van horen zeggen). Maar hoe zit het dan met het bord tussen de Praambult en de rijksweg A6? (grijs bord links van de weg (achterzijde))? Deze borden staan wel op het gebied van de gemeente Lelystad.Zeewolde

Via de wijkraad is aan de wethouder gevraagd wat het standpunt van de gemeente Lelystad hier in is. Een duidelijk antwoord hebben wij hier nog niet op gekregen. Het laatste bericht was de vraag of de behandeling hiervan tot na de vakantie van de behandelend ambtenaar kon worden opgeschort. Maar wat schetst mijn verbazing?  A.s. donderdag wordt tijdens het Opiniplein in het gemeentehuis een voorstel behandelt om de afsluiting van het buitengebied vast te leggen. Opnieuw een creatie van de gemeente Lelystad om alles onomkeerbaar vast te leggen alvorens er over in discussie te gaan met belanghebbende (de bewoners van Lelystad-Haven en Hollandse Hout), Vertegenwoordigt door de wijkraad.

Aanstaande woensdag zal dit punt de aandacht krijgen binnen de wijkraad. En a.s. donderdag zal dit punt op het Opiniplein worden behandelt.
Voor informatie, ga naar agenda Opiniplein en kijk onder "verkeersvisie buitengebied" Is dit het begin om grote gebieden van elkaar af te sluiten?
Hoe lang zal het duren totdat heel nederland gebaricadeerd wordt door afsluitingen?
Wanneer komt de stalen muur terug, maar dan in ons eigen Nederland?
En wie betaalt er voor de wegen waarop wij als burger niet meer mogen komen?

Juist ja!!!!!!!!!!!

Kom dus a.s. donderdagavond naar het gemeentehuis.
Plaats uw reactie onderaan dit bericht.
geef uw mening via de poll in
de linker kolom.

Buitenboord motor of geen motor

755
Op zaterdagochtend rond vijf uur heeft de politie twee personen van een boot gehaald die onbestuurbaar tegen de stenen wal van de oostvaardersdijk tussen Lelystad en Almere aan beukte.

Op de foto is duidelijk te zien dat er een noodconstructie achterop de boot is aangebracht om een buitenboordmotor op vast te zetten. Wat de verdere toedracht tot dit gebeuren is dat kunnen we slechts gokken. Het lijkt er in ieder geval op dat de tijdelijke constructie niet sterk genoeg was om de motor te dragen, maar het zou bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat motorpech de oorzaak is. Rond 9:00 uur heeft de KNMR (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) het bootje weggesleept.
Door het beuken op de rotsen heeft het bootje behoorlijk wat schade opgelopen.756

757 

INWONERS LELYSTAD ZIJN BLIJ MET HUIS EN HOND

Persbericht200_16Inwoners van Lelystad zijn erg tevreden over hun woning. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.600 Lelystedelingen dat is gehouden in maart van dit jaar. Met behulp van vier stellingen is de tevredenheid met de woning gemeten. Op basis hiervan is berekend dat de Lelystadse woning een gemiddelde score van 8,1 krijgt. Dit is zelfs de hoogste score van alle 31 steden die vallen onder het Grote Stedenbeleid.  In al deze steden kregen bewoners dezelfde vragen voorgelegd. Lelystedelingen in koopwoningen zijn duidelijk meer tevreden (8,4) dan die in huurwoningen (7,0).

Verschillen per woningtype
Onderverdeeld naar woningtype zijn de bewoners van een flat of appartement gemiddeld gezien het minst tevreden met een 7,1 als score. De mensen in een eengezinswoning zitten met een 8,0 ongeveer op het gemiddelde; het meest tevreden zijn de bewoners van vrijstaande woningen: een score van 9,1.

Verhuisplannen
Een kwart van de mensen wil xe2x80x98binnen afzienbare tijdxe2x80x99 (een jaar of vier) verhuizen. In een vergelijkbare enquxc3xaate van twee jaar geleden was dat nog ongeveer eenderde; de mensen in Lelystad lijken dus wat minder geneigd om te verhuizen.

Behalve vragen over woontevredenheid hebben bewoners van de 31 xe2x80x98grote stedenxe2x80x99 ook vragen ingevuld over veiligheid en leefbaarheid van wijk en stad. De resultaten daarvan worden over pakweg een maand bekend.

Tevreden met hondenvoorzieningen
In een apart onderdeel is Lelystedelingen gevraagd naar de tevredenheid over voorzieningen voor honden. Iets minder dan een kwart van de ondervraagden meldt xc3xa9xc3xa9n of meer honden te bezitten. Dat is overigens het vaakst (32%) bij mensen met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en het minst vaak (18%) bij mensen met kinderen jonger dan 4 jaar. Blijkbaar heeft het hebben van kinderen van verschillende leeftijden invloed op het al dan niet hebben van een hond.

Met behulp van zeven stellingen is de tevredenheid met de hondenvoorzieningen in de buurt gemeten. Niet helemaal onverwacht zijn de bezitters van honden meer tevreden dan de niet-hondenbezitters. Het meest positief is men over de locatie en de herkenbaarheid van de uitlaatroutes: bijna de helft is hier tevreden over, eenderde is ontevreden en de overigen zijn neutraal.

Sinds de hondenvoorzieningen er zijn vindt maar een kwart van de mensen dat de kinderspeelplaatsen schoner zijn geworden. Iets meer dan een kwart vindt de hondenoverlast in de afgelopen jaren toegenomen,  terwijl ruim 40% het daar juist niet mee eens is. De xe2x80x98hondenwachterxe2x80x99 is voor het overgrote deel van de mensen zo goed als onzichtbaar: bijna 90% ziet deze nooit in zijn of haar buurt.

Op de website van het LelyStadsPanel (www.lelystadspanel.nl) zijn de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van Lelystedelingen over hun woning en over voorzieningen voor honden in uitgebreidere vorm na te lezen.

Belangrijk burgerinitiatief! Natuur voor kinderen (ingezonden stuk)

754
Beste bezoeker,

I wil u graag attenderen op een belangrijk burgerinitiatief, waarvan ik vermoed dat u het ook zinvol vindt.

Zoals je waarschijnlijk wel weet groeien kinderen in Nederland in toenemende mate op tussen asfalt en beton, zonder regelmatig contact met de natuur. We weten allemaal dat dat niet goed is. Voor een gezonde fysieke, sociale, emotionele en mentale ontwikkeling zijn intensieve speel- en leerervaringen in de natuur namelijk erg belangrijk! Dit blijkt ook uit onderzoek.

Daarom heb ik besloten het burgerinitiatief jeugd en natuur als nationale uitdaging te ondertekenen. Zo kunnen wij er met z’n allen voor zorgen dat dit belangrijke onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer komt. En dat kinderen dus weer de kans hebben fijne ervaringen in de natuur op te doen!

Teken jij ook?

Voor meer informatie en mogelijkheid tot ondertekenen: www.nationaleuitdaging.nl

Met vriendelijke groet,

Danja Bakker

Kinderfun (oplichters aan de deur)

Omdat Kinderfun de zaak (gelukkig) niet opgeeft neemt het bericht enorme proporties aan. Derhalve is het niet meer geschikt om via dit web-log weer te geven, immers zou dit web-log vullend zijn. En daar is dit web-log niet voor bedoelt.

Omdat een aantal van u door deze groep oplichters benadeelt is heb ik besloten deze zaak verder openbaar te maken via een nieuw web-log. U vind dit web-log via Kinderfun

Binnenkort zal deze link te vinden zijn in de linkerkolom onder websites en web-logs van de eerlijke vinder 

Persbericht200_15Fietsbruggen Havendiep mooiste van Lelystad

WETHOUDER FACKELDEY REIKT ARCHITECTUURPRIJS
LELYSTAD 2007 UIT

Maandag 27 augustus heeft wethouder Jop Fackeldey de Architectuurprijs 2007 uitgereikt aan Rob Hoogendijk van Verburg Hoogendijk Architecten, de architecten van de drie witte fietsbruggen over het Havendiep in de Landstrekenwijk. Inwoners van Lelystad kozen uit vijf genomineerde bruggen, deze bruggen als mooiste in de stad. Wethouder Jop Fackeldey maakte de winnaar bekend aan het slot van de Dag van de Architectuur die zaterdag 30 juli door de Stichting ALS (Architectuur, Landschap en Stedenbouw) werd georganiseerd. Naast de bruggen over het Havendiep waren ook de Gelderse Brug, de houten brug bij de Zoom, de Anaconda en een fietsbrug over de Pauwenburg genomineerd.

De bruggen van Verburg Hoogendijk Architecten kregen in totaal 37% van de stemmen. De houten brug bij de Zoom is met 30% van de stemmen op de tweede plaats gexc3xabindigd. De Architectuurprijs Lelystad is dit jaar voor de vierde maal uitgereikt. De prijs bestaat uit een wisselbokaal. 751

Oplichters aan de deur met mooie praatjes (herhaling van 4 mei 2006)

Het is al weer meer dan een jaar geleden dat ik het bericht hieronder geplaatst heb. Maar vandaag viel er opnieuw een brief van deze oplichters op de mat. Voor een ieder die ook de dupe zijn van de oplichtingspraktijken van Kinderfun, Invogem en Fiad incasso adviseer ik de zaken eens goed op een rijtje te zetten, alvorens ook maar te denken aan het sponseren van deze oplichters. Er zijn immers ook regels waar oplichters zich aan moeten houden.

Meer informatie in het volgende (voorgaan) bericht.

Kinderfun (Veel geld voor oude troep)

Bij deze wil ik u waarschuwen voor de verkooppraktijken van Kinderfun bij u aan de deur.
Op 22 september 2005 (de euro bestaat al enige jaren) komt er een jonge vrouw aan de deur met een aanbieding om mee te doen aan een proefactie, inhoudende een kinderpakket bestaande uit drie kinderboeken en een kinder-CD per maand gedurende een periode van drie maanden. Kort samengevat negen boeken en drie CD’s voor een bedrag van 3 x xe2x82xac 7,95 = xe2x82xac 23,85.
Aan de deur is heel duidelijk aan de jonge dame gevraagd of het eenmalig was of dat er een abonnement aan vast zat. Heel stellig vertelde zij dat het automatisch na drie maanden stopte en er dus ook niets opgezegd hoeft te worden, het betrof een eenmalige incasso machtiging. Klinkt allemaal netjes, niets aan de hand.

Na twee maanden ontvingen wij een CD.
Nog een maand later ontvingen wij een pakket met drie boeken zie foto van de boeken welke nog steeds in de verpakking zitten.
Op het boek staat toch heel duidelijk aangegeven dat het duurste boek f 6,50 (gulden) kost. Zeer kort daarna werd opnieuw een bedrag van xe2x82xac 23,85 van onze rekening geschreven. Wij hebben direct onze bank gebeld om onze rekening te blokkeren tegen automatische afschrijvingen van deze oplichters en het bedrag terug laten boeken.
De totale levering bestond dus uit drie boeken waarvan 1 tenminste 3 jaar oud en een CD. Buiten het feit dat zij mijns inziens afval materialen hebben geleverd vertegenwoordigd dit volgens de door hun opgegeven en overeengekomen maatstaven een bedrag van xe2x82xac 7,95.
Het nooit afgesloten abonnement is in tegenstelling tot hun zogenaamde voorschriften per telefoon opgezegd. Maar de rekeningen bleven komen xe2x82xac 23,85 xe2x82xac 25,00 xe2x82xac 27,30 met een aanzegging van wettelijke rente en een ingebrekestelling, waarna een incasso bureau zal worden ingeschakeld.

Rente? Krijg ik rente over de niet door hen geleverde producten? Incasso voor niet geleverde producten. Ik heb ze vandaag voor de tweede keer gebeld met de mededeling dat zij in gebreke zijn gebleven en dat ik niet zou betalen. Bovendien heb ik hen toegezegd hier aandacht in de media aan te schenken. Vandaar dit bericht. In feite hebben zij al heel veel aandacht gekregen via andere consumenten organisaties. Ook deze organisaties waarschuwen voor de praktijken van Kinderfun. U bent gewaarschuwd, "koop nooit iets aan de deur". Want voor je het weet heb je een hoop schrijfwerk of een lege portemonnee!!!!!!!!
Zijn er nog meer, met deze ervaring?

Oplichters aan de deur (vervolg)

In het bericht hierboven heeft u kunnen lezen hoe Kinderfun BV de zaak belazert. In mijn laatste telefoongesprek met Kinderfun (de directie) heeft de man (directeur) mij toegezegd dat het (niet bestaande of ongeldige)contract na zes maanden door hem in tegenstelling tot normaal zou worden stopgezet. Ik heb hem toen gezegd dat er voor mij geen sprake is van enig geldig contract en ik dan ook niet zou betalen voor de tweede periode van drie maanden. Indien hij het hier niet mee eens zou zijn dan moest hij er maar een rechtszaak van maken. Het werd een tijdje (17 maanden) stil, totdat op 25 augustus jl. deze brief op de mat viel.747
U zult begrijpen dat ik enigszins verbaast was, gezien de lange periode dat zij niets van zich hebben laten horen.  Dit maakt de zaak voor beide een stuk lastiger, omdat er nimmer van iemand die zich van geen kwaad bewust is mag worden verwacht dat hij alle stukken nog direct voor handen heeft. Nu heb ik het geluk dat alle troep die deze firma geleverd heeft nog keurig in mijn bezit is (zelfs in originele verpakking)omdat ik deze oude rommel niet geschikt achte voor mijn kinderen. Ik heb het dan over de materialen die slechts gedeeltelijk zijn geleverd over het eerste kwartaal. Deze rekening hebben wij overigens keurig voldaan, in tegenstelling tot Kinderfun. Deze oplichters hebben slechts een deel van de betaalde artikelen aan ons geleverd. Bovendien voldeed het geleverde niet aan onze verwachtingen en komt zeker niet overeen met hetgeen met de verkoopster aan de deur is overeengekomen.

Reden voor mij om de zaak eens om te keren. (een zogenaamd koekje van eigen deeg)

749 

Oplichters aan de deur (vervolg deel 2)

In de voorgaande berichten komt nogal wat terechte kritiek naar voren over Kinderfun. Een oplichterbende waar heel veel negatiefs over te vinden is op het internet. Maar al deze negatieve berichtgeving veroorzaakt ook een hoop ellende voor een bedrijf die zich wel netjes gedraagt. Het is namelijk zo dat er nog een internetbedrijf is met de naam Kinderfun die u vind onder www.kinderfun.nl. Dit bedrijf valt niets te verwijten, maar wordt wel met regelmaat verwisselt met deze oplichters.
De oplichters hebben ook een website, maar daar ga ik natuurlijk geen reclame voor maken. Maar wat ik u niet wil onthouden is de opmerking die zij plaatsen op hun website. Kennelijk met het doel de zendingen die niet overeenkomen met de doelgroep waarvoor u het pakket had besteld kloppend te maken. Stel u besteld een pakket voor de leeftijd van zes tot negen jaar (uw kind is immers zeven). De oplichters sturen u een pakket voor kinderen van 12 jaar. U heeft dus niets aan het pakket. Ga dan naar hun site en pas de leeftijd van uw kind aan aan het pakket dat u verkeerd heeft ontvangen!!!!!
750

Het zijn dus niet alleen oplichters, maar ze zijn ook nog oerstom.

24 augustus Naturalisatiedag

Persbericht200_14Gemeente organiseert feestelijke middag

Vrijdag 24 augustus wordt in heel Nederland voor de tweede maal de Nationale Naturalisatiedag gevierd, een feest- en ontmoetingsdag voor mensen die xe2x80″recent- het Nederlanderschap hebben verkregen. Gemeente Lelystad organiseert op deze dag een feestelijke middag in het Nieuw Land Erfgoedcentrum.

De middag staat in het teken van kennismaken met elkaar en kennis maken met de geschiedenis van de jongste provincie van Nederland: Flevoland. Alle Lelystedelingen die dit jaar de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen zijn persoonlijk uitgenodigd om deze middag bij te wonen. Daarnaast zijn alle zelforganisaties op het gebied van integratie uitgenodigd. Deze middag zal ook een reguliere naturalisatieceremonie plaatsvinden. Ontvangst is om 14.00 uur, start programma om 14.30 uur.
De middag duurt tot ca. 17.00 uur.

Bunschotenlaan (vervolg)

Na jaren wachten is het dan eindelijk zover. De Bunschotenlaan krijgt een flinke opknapbeurt. De tekening hieronder behoort tot een van de eerste ontwerpen. Hierdoor is het mogelijk dat de werkelijke uitvoering iets afwijkt. De nieuwe tekening is meer op de techniek gericht en hierdoor erg verwarrend.726

Omdat er nogal wat verschillende interpretaties de ronde deden over de duikers heb ik navraag gedaan bij de uitvoerder van het project en samen met hem de tekening bekeken.

De pijpen die uitmonden in de wateren tussen Beulakerwiede / Belterwiede  en Belterwiede / Lemmerstraat deden slechts dienst als Hemel Water Afvoer (HWA)op de putdeksels aangegeven als  R W (regenwater). Het regenwater komt via de straatkolken en regenwaterbuizen in de grote putten terecht en word vervolgens geloosd op het openbare water. Dit is dan ook gelijk iets om rekening mee te houden als je de straatkolken gebruikt om vuil water te lozen. In principe stort u het vuil direct in het openbare water. Deze pijpen deden op geen enkele wijze dienst als doorstroom voor deze wateren. De twee buizen tussen Beulakerwiede en Belterwiede lopen rechtstreeks naar het bovenwater en moeten de doorstroom bevorderen. In deze twee buizen worden twee putten aangebracht waarop de straatkolken hun water lozen. De bestaande buis vanaf het water tussen Belterwiede en de Lemmerstraat wordt enkele meters verlengt en op een van deze putten aangesloten. Of de capaciteit van de buis voldoende is om ook hier het water in beweging te brengen, dat moeten we nog even afwachten. In beide gevallen is er gerede kans op een vooruitgang in de strijd tegen stilstaand water (blauwalg), maar er is zeker geen sprake van verslechtering. nog maar even afwachten dus.
Mocht e.e.a. niet het gewenste resultaat op leveren, dan moet er opnieuw iets worden bedacht, hetgeen zeker de aandacht zal krijgen.

730

732
733

Verkeersborden deel 3 (De slimme Ambtenaar)

Dit bericht is op 1 augustus geplaatst. In het kader van de POLL (linkerkolom)zal de datum van plaatsing telkens worden aangepast, zodat het bericht gedurende de actie bijna bovenaan blijft staan. Lees eerst dit bericht alvorens een keuze te maken.

In Lelystad Haven mogen we ons zo’n beetje als rijkste wijk betitelen wat betreft de verkeersborden. Alleen al om de wijk binnen te rijden vanuit het centrum staan er op een stukje van nog geen kilometer ruim 30 borden. Het exacte aantal is wat moeilijk in te schatten, want als automobilist wordt er van je verwacht dat je ook nog een beetje op het verkeer let. Maar het gaat niet alleen om de automobilist. De fietser en de voetganger die weet door alle borden niet meer waar hij aan toe is. Zo probeert de overheid in Lelystad voorangsfietspaden aan te leggen. De fietser heeft in sommige gevallen dan ook voorang op een fietser die van rechts komt (maar lang niet altijd). Zo zijn er hier in Lelystad Haven en Hollandse Hout situatie’s waarbij een fietser op een voorangsfietspad rijd waarbij hij voorang heeft bij zijpad 1 terwijl hij dit niet heeft bij zijpad 2 en weer wel bij zijpad 3. Snapt u het? Ik niet! Maar daarom hebben ze er ook een Slimme Ambtenaar opgezet !! Ik zal proberen u door middel van foto’s uit te leggen wat er zoal niet klopt.697_1

Op de foto ziet u een deel van het fietspad langs het kanaal. Dit fietspad maakt deel uit van het hoofdfietspadennet in Lelystad en is herkenbaar aan de blauwe stippen midden op het wegdek. Wat direct opvalt is de enorme hoeveelheid aan borden. Borden die u als fietser vertellen dat u vanaf een zijweg waar dit bord staat een voorrangsweg of kruising nadert. U dient de fietser op het voorrangsfietspad  dus voorrang te verlenen. (is dit nu de aanzet tot het fietsrijbewijs?) Buiten de borden heeft de overheid ook nog haaientanden (witte driehoeken) op het wegdek aangebracht.699

Maar hoe zit het nu met de zijpaden? wanneer is iets een fietspad? En wanneer is iets een voetpad? Hiervoor is de fietsvoet of voetfiets ontwikkeld. Het bestaat uit een vijftig tal kaarten, waarvan er 25 zijn met de afbeelding van een fiets en 25 met de afbeelding van een paar schoenen. Een afbeelding om te zorgen dat een analfabeet het ook snapt. Binnenkort misschien wel verplicht zodat u in elk geval kans maakt te weten of u zich begeeft op een fiets dan wel voetpad. Hoe werkt de fietsvoet (voetfiets) Schud de kaarten aan het begin van het pad. Trek er een kaart uit. En walla: 50 % kans dat u het goed heeft. uitvinding van de slimme ambtenaar met patent (dus niet illegaal copieren). Hieronder ziet u een aantal situaties waarbij de slimme ambtenaar heeft bepaald (gegokt) welk pad een fiets dan wel voetpad is. Maar er is nog veel meer onduidelijkheid. 700

701

702

703

704

705
Volgens de onderzoeker van de overheid (de fietsvoet) zou dit pad hier boven een voetpad zijn. Of heeft de slimme ambtenaar hiervoor gekozen omdat de verf niet blijft zitten op het grind) In elk geval wordt dit pad door bijna iedereen gebruikt als fietspad. En de nietsvermoedende fietser die van rechts komt knalt boven op de fietser die misschien wel denkt dat hij voorrang heeft omdat hij ervan overtuigt is zich te bevinden op een voorrangsfietspad.

706

Nu hebben fiets- of voet-paden altijd een begin en een eind, ook al is elk eind ook een begin (afhankelijk van de richting waarop je het pad benaderd). Nu staan er alleen borden aan de zijde van het voorrangsfietspad. Maar als je vanaf dit voorrangsfietspad het pad op fietst dan maakt het niet zoveel uit. Ga je rechtsaf dan is er geen enkele belemmering. Ga je links af dan heeft een tegenligger voorrang (rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat immers altijd voor afslaand verkeer). Maar als je vanaf de andere kant het pad benadert dan ??? (de fietsvoet) ???. Omdat dit niet duidelijk is zal iedere fietser de kortste weg nemen. Het zal hem verder een worst zijn. Maar als de slimme ambtenaar bepaalt heeft (met de fietsvoet) dat het een voetpad betreft dan staat er aan het einde geen bord en zijn er geen haaientanden op het wegdek aangebracht. Nu alleen nog een camera opstellen om een prachtige film te maken van twee fietsers die beide denken voorrang te hebben.
707

Voor een nog vreemdere situatie gaan we naar Hollandse Hout. De fietser komt vanaf de hoge houten fietsbrug en bevind zich op het voorrangsfietspad. Voor een andere fietser die op de foto van links zou kunnen komen is het duidelijk dat de fietser op de foto voorrang heeft. En dat is maar goed ook. Op deze helling kun je met een beetje stevig doortrappen snelheden bereiken van meer dan vijftig kilometer per uur. Maar als we op de foto hier onder kijken dan zal een fietser die onder de houten fietsbrug vandaan komt niets vermoedend denken dat hij voorrang heeft, omdat hij van rechts komt. Ik hoef u niet te vertellen wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn.
708

709

Het is voor zover mij bekend nog geen enkele gemeente gelukt om een situatie als deze te creeren. Maar dit weerhoud Lelystad er niet van om ook op dit gebied als eerste over de brug te komen.

Hoe kun je dit oplossen:

Mogelijkheid 1 (uitbreiden)

  • Plaats bij elk pad een bord fietspad of voetpad
  • Geef bij elk voetpad duidelijk aan dat het verboden is voor fietsers.
  • pas de situatie bij de fietsbrug in Hollandse Hout aan met extra borden en haaientanden
  • Plaats bij elke kruising van het voorrangsfietspad een bord voorrangsw
    eg of voorrangskruising

Mogelijkheid 2 (verwijderen)

  • Verwijder al die borden en laat de fietsers verder gaan zoals ze het altijd al deden

Op het gemeentehuis heb ik ze wel eens een opmerling horen maken over hij is te prominent aanwezig, Maar als er iets te prominent aanwezig is dan zijn het wel deze verkeersborden.

Voor welke optie zou u zelf kiezen? Geef uw mening in de POLL. U vind deze in de linker kolom.

Mocht u onverhoopt op zoek gaan naar de fietsvoet of voetfiets, Dan geef ik u het advies mee dit niet te doen. De fietsvoet of voetfiets is net zo’n dom verzinsel als de borden van de slimme ambtenaar !

verkeersborden deel3 (vervolg)

697_1

Op de foto ziet u een deel van het fietspad langs het kanaal. Dit fietspad maakt deel uit van het hoofdfietspadennet in Lelystad en is herkenbaar aan de blauwe stippen midden op het wegdek.
Afgelopen woensdag is de uitslag van de poll, het bericht en uw reacties tijdens een vergadering van de Wijkraad aan wethouder Willem de Jager overhandigt. De poll laat duidelijk zien wat de meesten van u vinden van het overschot aan borden. Ondanks de vakantieperiode hebben 74 buurtbewoners hun mening gegeven, waarvan 1 geen mening heeft, drie een uitbreiding van het aantal borden willen en met een ruime meerderheid van zo’n 95 % hebben 70 bewoners er voor gekozen om de borden te verwijderen. Het zal mij benieuwen hoe ze hierop reageren in het gemeentehuis?

voor het originele bericht, klik op origineel bericht  . (Wordt vervolgd)

Kinderlokker in Lelystad Haven (vervolg)

Op donderdag 2 en vrijdag  3 augustus is er in Lelystad Haven een Kinderlokker gesignaleerd. De man vroeg aan de kinderen of ze met hem mee wilden in de auto om een ijsje te halen. gelukkig zijn de kinderen hier niet op in gegaan. De politie heeft extra agenten ingezet om toezicht in de wijk te houden en een onderzoek ingesteld. Buiten deze twee dagen is er niets meer van de man vernomen. Hangende het onderzoek (wat nog steeds gaande is) wil de politie nog even niets kwijt. Ondanks het feit dat de man er niet meer lijkt te zijn wordt er geadviseerd extra atent te zijn op vreemd gedrag en de kinderen goed in de gaten te houden. Hierbij blijft goede voorlichting een belangrijk item.

Heeft u iets verdachts gezien, neem dan contact op met
Politie Flevoland tel. 0900-8844.

Misleidende reclame op de televisie

743U kent het wel, Lekker onderuit gezakt met een zak chips en een drankje genieten van uw favoriete tv programma (10 minuten) en dan telkens die reclame over geld dat je bijna cadeau krijgt. Tenminste, dat doen ze u zo voorkomen. Nu springt er bij mij altijd eentje uit die het wel erg bont maakt. U van alles toe zegt en vervolgens doet alsof ze hier niets van weten. Vuil spel of achterbaks noem ik dat. Vandaar dat ik u hier voor wil waarschuwen.

Zij maken reclame met het zogenaamde laagste rente certificaat. Een certificaat die ze zelf hebben gemaakt. Maar wat stelt dit certificaat dan wel voor? Of mag ik zeggen wat het niet voor stelt!! Want dan zijn we veel sneller klaar. In de reclame verteld men dat ze u het renteverschil over een jaar terug betalen. Of zij zich aan deze afspraak houden daar kan ik niet over oordelen. Maar ook al zou het zo zijn dan hebben zij het over een jaar. de meeste leningen zijn voor zo’n 10, 20 of 30 jaar. Dit betekend dat u een jaar lang hetzelfde betaald als bij een ander, maar de overige 9, 19 of 29 jaar betaalt u wel teveel. Bovendien valt er het eerste jaar meestal niets terug te betalen. Deze organisatie bied u vaak het eerste jaar een goedkopere rente, waardoor u het eerste jaar inderdaad bij hen het goedkoopste uit bent. De kans dat zij u iets moeten terugbetalen is dus nagenoeg verwaarloosbaar. Zonder dat u het zelf in de gaten heeft betaalt u dus jaren lang…. juist ja…

Buiten deze misleiding zijn er nog veel meer punten waarbij deze organisatie u een poot uitdraait, u sprookjes verteld, maar als u getekend heeft dan weten ze ineens niets meer van hetgeen ze u beloofd hebben, en gaat u voor duizenden euro’s het schip in. Maar dat vertel ik u later nog wel eens via vuilspel.nl of achterbaks.nl. Toepasselijke websites voor dergelijke organisaties waar u binnenkort al uw grieven openbaar kunt maken.

Man met bamboestokken in de middenberm

Op de Houtribdreef, vlak bij Batavia stad loopt een man in de berm met een groot bos bamboestokken. Toen ik hem vroeg wat de man aan het doen was vertelde de man mij dat hij de hier in grote getalen aanwezige zonnebloemen wilde steunen door er een stokje naast te steken. Toen ik hem vertelde dat de bloemen sterk genoeg waren om zichzelf overeind te houden zei de man verbaasd “waarom vragen ze op dat spandoek dan om de zonnebloem te steunen?!!?”

740
741

U weet wel beter. Steun de Zonnebloem, giro 145 t.n.v. De Zonnebloem. of ga naar De zonnebloem

 

Lelystad heeft het

In Lelystad zijn veel dreven van 70 km/uur naar 50 km/uur terug gebracht, ondanks dat het hier vaak om dubbelbaans wegen gaat. Voor wie is dan die extra rijstrook waar de automobilist voor betaalt? En als het geen dreef is, maar een weg buiten de bebouwde kom dan heeft men daar ook een oplossing voor. Gewoon het bord Lelystad (Haven) verplaatsen of weghalen. Zo is men gelijk gerechtigd om ook deze wegen terug te brengen naar 50 km/uur. Maar als je dan kijkt hoe de borden geplaatst worden dan vraag ik mij wel eens af wie de borden heeft laten plaatsen. Heeft deze persoon wel enige kennis van de Nederlandse wetgeving. Van een burger wordt immers wel verwacht dat hij de Nederlandse wetgeving kent. Misschien toch tijd voor een inburgeringcursus !!! Laten we nu eens kijken naar het pas vernieuwde wegdek Houtribweg ter hoogte van het tennisveld komende vanuit de richting van Batavia stad.737

Vanaf links heb je de uitrit van het tennispark. Normaliter plaats men het bord voorbij een kruising, zodat men weet dat men zich vanaf dat moment op een voorrangsweg bevind. Maar in dit geval wordt de automobilist die zich al enige tijd op een voorrangsweg bevind en dus al een aantal van deze borden tegen is gekomen vlak voor de kruising nogmaals op de voorrangsituatie geattendeerd. Met andere woorden: Denk er om dat als er iemand zo stom is om van links te komen "dan moet je hem er maar in rammen" In feite had er hier voorbij de kruising een bord einde voorrangsweg moeten staan, want naar 110 meter: Juist ja.738

Aan de andere kant moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat de gemeente ook wel eens op tijd is met het aanbrengen van de juiste borden. En wees nu eerlijk. Met een beetje aanloop, een flinke hoge snelheid en een paar vleugels kun je hier zomaar een voorrangsweg op vliegen. Lelystad "voorbereid op de toekomst"739

Morgen

Morgen op dit web-log

Man met grote hoeveelheid bamboestokken in de middenberm

Lelystad loopt voorop met verkeersborden en zet aan tot agressief rijgedrag

Mislijdende reclame op tv met gecertificeerde garantie op niets

Kinderlokker in Lelystad Haven

De afgelopen dagen zijn er diverse meldingen binnengekomen over een man die kinderen probeert mee te lokken door het aanbieden van een ijsje. De kinderen wordt gevraagd met de man mee te lopen of mee te rijden in een auto. De man houd zich in het hele gebied op, hetgeen blijkt uit de meldingen rond het winkelcentrum, buurthuis maar ook de grasvelden aan het begin van de hondenkop. De politie adviseert ouders om hun kinderen goed in te lichten en extra toezicht te houden. Heeft u iets verdachts gezien, neem dan contact op met
Politie Flevoland tel. 0900-8844.

U kunt uw informatie (tips) ook als reactie plaatsen op dit web-log. of mailen aan mail@lelystadhaven.info

Ja maar!!!!!! zei de man zielig

Het was vandaag mooi weer, Een mooie dag om een fietstochtje te maken. Zo reed ik op de fiets over de Oostvaardersdijk richting Almere. Genietend van de vogels en de krekels gaat de reis voort. Hoor ik ineens wel een heel vreemde vogel. Maar hoe ik ook mijn best deed. Ik kon de vogel zelf niet bespeuren. Het geluid kwam uit de richting van Almere. Nog maar even doortrappen, in de hoop te kunnen traceren waar het geluid vandaan komt. Na enkele kilometers Staat er aan de waterkant een man. Met enorm geweld stond hij te schreeuwen in de richting van marken. Het koste mij behoorlijk wat moeite om te verstaan wat de man stond uit te schreeuwen. Helemaal duidelijk was het niet, maar het was iets in die trend van bureaucratische klerezooi. Stomme gemeente. En die Wijkraad met hun pamfletten. Na enkele minuten het geschreeuw te hebben aangehoord lukte het mij eindelijk om er een woord tussen te krijgen. De man had kennelijk hele kleine of slechte oren.
Na ruim een half uur kwam de oorzaak van zijn frustratie naar buiten. De jeugd had bij hem in de straat en bierflesje stuk gegooid. en het flesje wilde maar niet verdwijnen. Waar blijft die gemeente of die wijkraad dan toch!!! Toen ik hem vroeg waarom hij het zelf niet even opruimt sloegen de stoppen bij de man echt door. Uiteindelijk ben ik maar weg gegaan en heb de situatie bij hem in de straat bekeken.

S720
721

723

724

722

Uiteindelijk heb ik het flesje voor de man in de vuilnisbak 10 meter verderop gegooid. Iets wat de man zelf natuurlijk al lang had kunnen doen.
Het verhaal over de dijk is verzonnen, maar komt volgens mij aardig overeen met de gedachte van de man.

Het moraal van dit verhaal.

Het is geen schande om je eigen straatje schoon te houden!
Schreeuwen bied geen soelaas.
Met luisteren en overleg bereik je het meest.
Ga discussies niet uit de weg en geef het goede voorbeeld.

Houd je eigen straatje schoon

Bunschotenlaan

Na jaren wachten is het dan eindelijk zover. De Bunschotenlaan krijgt een flinke opknapbeurt. De tekening hieronder behoort tot een van de eerste ontwerpen. Hierdoor is het mogelijk dat de werkelijke uitvoering iets afwijkt. De nieuwe tekening is meer op de techniek gericht en hierdoor erg verwarrend.726

727

Omdat de Bunschotenlaan een doodlopende weg is heeft de gemeente besloten aan het eind een keerlus aan te leggen. Om te voorkomen dat tijdens het draaien de koplampen van de auto’s bij de bewoners van de Workumstraat de huiskamer in zouden schijnen is het idee ontstaan om een verhoogde wal aan te brengen. Dit plan stuitte bij een aantal bewoners op weerstand, Om deze reden is voor een tussenoplossing is gekozen. Omdat het water tussen de Lemmerstraat / Beulakerwiede en tussen Beulakerwiede / Belterwiede doodlopend zijn heeft men de afgelopen jaren veel overlast ondervonden van het rotten van het afgemaaide Bovenwatergras met een stinkende laag blauwalg ten gevolge. Hieronder een aantal foto’s van een jaar geleden.728

729

In het water tussen Beulakerwiede en Belterwiede zit een betonnen pijp (duiker?) die vermoedelijk uit kwam op de put hieronder. Ook in de put vind u de blauwalg terug, hetgeen mij vreemd over komt omdat het water in de put veel hoger staat dan in het water tussen Beulakerwiede en Belterwiede. (water loopt immers niet omhoog) Zelf denk ik dat deze put en de pijp een open lozing van het regenwater en de straatkolken zijn. Echter blijft de vraag hoe het blauwalg in deze put kan komen. Het hoogte verschil kan veroorzaakt worden door een overloop om de straatkolken niet droog te laten vallen (straatkolken zijn open regenputten) Maar omdat verdere gegevens mij nog niet bekend zijn is dit niet met zekerheid vast te stellen.
730
Ook de afgelopen dagen is er blauwalg geconstateerd. Gelukkig bleef de overlast beperkt door de terug lopende temperatuur. Dit was vorig jaar wel anders.

732
733

Om de doorstroming te bevorderen worden er tussen het water van beulakerwiede / Belterwiede twee buizen aangebracht naar het bovenwater (een rechte oversteek voorzien van twee putten). Vanaf een van de putten zou er ook nog een buis worden aangebracht in het verlengde van de Bunschotenlaan die aansluiting vind op het water tussen Beulakerwiede / Lemmerstraat.

Of dit de doorstroom voldoende bevorderd dat zal de tijd moeten uitwijzen. De bewoners hadden liever een duiker gezien zoals toegepast bij de weerribben zoals de foto hieronder weergeeft.

731

734

Door de bouwvakvakantie liggen de werkzaamheden nog even stil, maar het geeft nu al vast een goede indruk. Binnenkort meer.

735 

Aanvulling Bunschotenlaan (blauwalg in put)

In het voorgaande bericht gaf ik aan verbaast te zijn over de blauwalg in de put (immers water loopt niet omhoog). Dit heeft mij tot nadenken aangezet. In feite kan dit alleen gebeuren als de blauwalg via de straatkolken (hoger niveau) de put in stroomt. Maar hoe komt de blauwalg dan in de straatkolk terecht? Er zijn twee opties.

Optie 1 ; De gemeente heeft gras met daartussen blauwalg op de kant getrokken, hetgeen langzaam is uitgelekt. Daarbij heb ik van buurtbewoners vernomen dat de grasmaaier van de gemeent hierin ook nog zijn steentje heeft bijgedragen door de smurrie over het wegdek te verspreiden.
Optie 2 ; Het lekken of schoonspuiten van de puttenzuigers.
Vooralsnog ga ik er vanuit dat dit de enige verklaring kan zijn voor de blauwalg in de put. 352_1

351_1

Nu zit ik nog met een vraag waarop ik geen antwoord kan bedenken. Een van de bewoners heeft vis in de put zien zwemmen.  Mocht u een suggestie hebben, dan ben ik zeer benieuwd? Naar wat ik heb vernomen starten a.s maandag de werkzaamheden weer, hetgeen mij de gelegenheid geeft om de aannemer te vragen hoe het nu werkelijk in elkaar zit. Wordt vervolgt

Blauwalg, nu ook in Hollandse Hout

716

Enige tijd geleden is er door de Oostvaardersdijk een doorlaat gemaakt om water uit het markermeer het Bovenwater in te laten stromen. Aan de andere kant (de overgang tussen de Hondenkop en Hollandse Hout) zit een overloop waar het water via een buis in het Hollandse Hout terecht komt (zie foto’s) Via de buizerdtocht komt het water opnieuw via een overloop in het kanaal terrecht. In opdracht van de gemeente heeft een bedrijf ook dit jaar het gras in het bovenwater kort gemaait. In tegenstelling tot vorig jaar is het afgemaaide gras vrijwel direct verwijderd. op zich een enorme verbetering. Verder moeten we maar hopen dat het blauwalg dit jaar minder overlast zou opleveren. Maar als ik de foto’s bekijk dan ziet het water op de eerste foto van het bovenwater er al aardig groen uit. En de foto’s hieronder laten het water van het hoollandse Hout zien waarbij tekst overbodig lijkt. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Er was van blauwalg in Hollandse hout weinig te bespeuren. Maar nu is ook Hollandse Hout aan de beurt. Ondanks het feit dat het water hier ruim twee meter diep is. Het zal mij benieuwen hoe dit verder zal uitpakken.

717

718

De foto hieronder is  halverwegen de buizerdtocht gemaakt aan de zijde van Lelystad Haven

719

Nog meer borden

Heb je eenmaal besloten aandacht te besteden aan borden langs de weg dan weet je niet wat je meemaakt. De enorme hoeveelheid en de onduidelijkheid over de betekenis van deze borden. Zo zag ik laatst een bord waarvan ik het idee had dat je dit alleen tegen zou komen op afgesloten terreinen. Maar niets hoor. Een normale weg, ergens langs de Rijksweg A6.713

Het behoeft geen betoog dat je langs welke openbare weg dan ook geen vuil mag storten. Maar als je dan door middel van een bord aangeeft dat een bepaalde doelgroep geen afval mag storten dan geld dit natuurlijk niet voor de andere doelgroepen. Nu is het alleen nog de vraag welke doelgroep hier beoogt wordt. De particulier? , een bedrijf die iets stort voor een particulier enz. enz. Nu u weet dat het niet om een prive terrin gaat bent u natuurlijk nieuwsgierig wat het dan wel is. Het gaat hier om een doodlopende weg die toegang zou bieden tot het kasteel in Almere-Haven. Aan deze weg bevind zich een klein zenderpark en verder is het een stuk natuurgebied.  Zeker geen plek om afval te storten. Als je dit dan iets meer onder de aandacht wil brengen dan zou je in overweging kunnen nemen om een bord verboden afval te storten te plaatsen. Echter moet je dan weer uitkijken dat dit niet andersom geld voor andere locaties. Er ontstaat dan al snel het recht om te zeggen "maar er staat toch niet dat het verboden is". Een betere optie is volgens mij de standaard regelgeving aan te houden. Dus weg met die onzin borden.

Stom, Stommer, Stomst

Stom, Stommer, Stomst.

Andere woorden heb ik er niet voor.
Als je een rondje door de wijk maakt, dan kom je de vreemste dingen tegen.
Glas op een kinderspeelplaats Maar ook een gedeelte van een automatisch oprolbare honden riem. In dit apparaat zit een vlijmscherpe veer. De riem (het koord) was voor dehondenbezitter kennelijk nog interessant genoeg om mee naar huis te nemen. Maar de rest werd achtergelaten op een grasveld waar dagelijks veel honden heen en weer rennen. Ik hoef u niet te vertellen wat de gevolgen zijn als een uw trouwe viervoeter met zijn poten in deze veer terecht komt.712

Een ding is zeker. De veroorzaker komt hier ook met zijn hond. Dan lijkt het mij toch niet al te moeikijk om te beoordelen dat ja zelf heel stom bezig bent!!

verkeersborden deel 2 (geintjes over ambtenaren)

Vroeger leerden we op de kleuterschool tellen met een telraam (een rekje met kraaltjes die je heen en weer kon schuiven). De ambtenaren die dit ook hebben gedaan die weten nog steeds hoe het moet. Maar de nieuwe generatie heeft gebruik gemaakt van de moderne techniek. De rekenmachine of calculator. ….. en ,,,,, deden hun intreden. een nul is niets. twee nullen is nog steeds niets. Maar als er iets voor staat dan zijn de rapen gaar. Dan is een bestelling van 100 palen via zo’n modern apparaat in een keer 10.000 (ja het is een punt en geen komma) palen. Wordt die ambtenaar toch boos!! Nou meneer de ambtenaar, kunt u mij dan vertellen hoe het wel gegaan is?? zegt de ambtenaar: mijn colega heeft te veel borden besteld. En al die borden nemenn natuurlijk veel ruimte in beslag. dus heb ik maar een paar paaltjes besteld zodat de borden ieder weer een paaltje hebben.  maar toen mijn collega die enorme stapel palen zag toen bestelde hij weer wat borden bij. enz. enz. Tot dat het magazijn vol was. en toen. ja nu. marktplaats? nee dat mag niet. laten we ze dan maar dumpen in Lelystad-Haven!!!697

698

Straks in verkeersborden deel 3 het begrip voetpad, fietspad de voetfiets en het voorangsfietspad waar nog best een paar bordjes bij kunnen.

verkeersborden deel 1 (Werkeiland)

Na het tijdelijke fietspad bestaande uit stalen rijplaten begint hier dan eindelijk het echte fietspad.694

En als je dan terug rijd vanaf het werkeiland richting Lelystad-Haven dan kom je dit bord tegen voordat je onder het viaduct doorfietst. 695

Op zich niets byzonders, echter ontbreekt hier nog een bord eenrichtinsverkeer. Want als we naar de andere kant van het viaduct gaan dan staat er een bord verboden voor alle verkeer.696

Kort nieuws buitenland

In China (aan de andere kant van de wereldbol) is men druk bezig met het plaatsen van de grootste wolkenkrabbers. Omdat deze wolkenkrabbers enkele honderden meters hoog zijn vragen zij om enorme funderingen. Onder zo’n fundering moeten natuurlijk enorme palen. Maar dat de palen nu zo lang moeten zijn dat ze het asfalt op de fietspaden in Lelystad-Haven omhoog drukken dat vind ik zelf een tikkeltje overdreven!! 692

Of zou het toch dat  boompje zijn met een enorm fundament aan wortels???  of Momfer de supermol??693

hondenlosloopgebieden (pisstrookjes) (vervolg)

176_2
Wijkraad buigt zich over honden losloop velden in Lelystad Haven.

Na het verschijnen van de nieuwe folder van de gemeente Lelystad bleek al snel dat de honden losloop velden zoals op de foto hierboven door mij in 2006 aangegeven een aardige afslanking hebben ondergaan. Dit in tegenstelling tot hetgeen de gemeente met de hondenbezitters enkele jaren geleden op de oude wijkpost in de Lemmerstraat hebben besproken. Zo is de hondenkop (die zijn naam eer aandoet of moet ik stellen deed!!) veranderd is in een smalle pisstrook. (het fietspad langs het water van Hollandse Hout). De komende weken gaan vrijwilligers van de wijkraad in kaart brengen hoe het wel zou moeten. De insteek is te komen tot een bijna doorlopend losloopgebied rond de gehele wijk. Hiermee vervalt de planning om het stuk tussen de harderwijkstraat en de Lemmerstraat waar tijdelijk de noodschool heeft gestaan geschikt te maken als honden los loop gebied. De planning is dit in week 31 uit te voeren en aan de gemeente aan te bieden.

Heeft u zelf nog sugesties? Laat het ons dan weten door te reageren onder aan dit bericht (openbaar) of door het sturen vann een mail aan de wijkraad onder contact.

Wordt vervolgt

Het moet niet gekker worden (vervolg)

683_1De gemeente Zeewolde heeft het gebied tussen de vogelweg en de Ibisweg tijdens de spitsuren afgesloten voor motorvoertuigen.

Omdat dit een gebied omhelst dat zich uitstrekt vanaf Lelystad tot Almere voorbij de rijksweg A27 en enkele kilometers breed is staat dit generzins in verhouding tot redelijkheid. Immers, als iedere gemeente dit zou doen dan is autoverkeer binnen Nederland vrijwel uitgesloten. Nu heb ik begrepen dat de gemeente Lelystad het ook niet eens is met de actie van hun buren. (van horen zeggen). Maar hoe zit het dan met het bord tussen de Praambult en de rijksweg A6? (grijs bord links van de weg (achterzijde))Zeewolde

682_1
Het bord (gesloten verklaring) staat op het grondgebied van Lelystad. Het kan ook niet anders omdat je anders te maken krijgt met een ongewenste afsluiting halverwege een weg. Hierop zit natuurlijk niermand te wachten. Maar het zou natuurlijk wel tegenstrijdig zijn als je tegen deze afsluiting bent en vervolgen een bord plaatst of laat plaatsen op je eigen grondgebied. De vraag is; Wat gaan we hier aan doen. Pikken we het zomaar dat inwoners met name uit de omgeving Hollandse Hout en Lelystad Haven geen gebruik mogen maken van dit zeer uitgestrekte gebied tussen de aangegeven tijden? Of gaan we hier met zijn allen iets aan doen? Op dit moment ligt de vraag bij de gemeente Lelystad. Maar op kort termijn vraagt dit om actie!! Actie waarbij gedupeerden de gemeente Lelystad kunnen steunen in hun strijd tegen de buren. Of actie tegen beide gemeenten omdat het bord op het grondgebied van Lelystad staat!!  Het zal mij benieuwen.

Overigens is volgens de wetgeving bestemmingsverkeer een ruim begrip, zodat er voldoende redenen zijn om het gebied tijdens de gesloten tijden in te rijden. Zo ben ik zelf erg geinteresseerd in paardenbloemen en laten deze nu bij toeval ook in dit gebied groeien. Bovendien schrijft de wet niet voor dat ik daadwerkelijk moet stoppen om de paardebloem te bezichtigen. Aangezien het gebied zo groot is kan ik mij plotseling bedenken en vervolgens iets anders gaan doen. Zo zijn er tal van voorbeelden, zoals het zoeken naar een boerderij, appels of aardappels kopen in dit gebied of het gebruik maken van de prachtige zwemplaats in dit gebied.

Doe hier uw voordeel mee, maar accepteer nimmer een bekeuring.
U betaald immers mee aan het onderhoud van deze wegen!!!

Wordt vervolgt.

Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk (vervolg)

Op het persbericht (Sluipverkeer tussen de Binnendijk en de Ringdijk) van de gemeente Lelystad zijn diverse vragen binnengekomen. zo vraagt men zich af waar de getallen vandaan komen die in het persbericht worden genoemd. Bovendien heeft omroep Flevoland de wijkraad gevraagd in hoeverre zij hierin betrokken zijn geweest.Binnendijk1

Hier ziet u de kruising waar het allemaal om draait met op de achtergrond een voetgangerssteegje dat uitkomt bij het zebrapad op de Ringdijk (Het zebrapad in het midden van de ringdijk met drempel)  De wijkraad heeft zich in begin 2006 op verzoek van een aantal buurtbewoners over de zaak gebogen en de stukken doorgestuurd aan de gemeente Lelystad. Hierna werd het een tijdje stil, tot het moment dat er een bewonersbrief kwam en de gemeente een persbericht naar buiten bracht. Net als in het begin van 2006 Is de wijkraad voorstander van het tegengaan van sluipverkeer door deze straatjes omdat deze gedeeltelijke afsluiting ten goede komt aan de veiligheid van schoolkinderen. Deze straat maakt  deel uit van de veilige schoolroute. Ook zijn er in een zeer kort tijdsbestek  2 ongelukken gebeurd waarbij een oudere dame met een rollator en een kind zijn betrokken.
Omdat de afsluiting nu daadwerkelijk een feit wordt en er nogal wat is veranderd met betrekking tot de school, het buurthuis en de Nieuwe MFA is er opnieuw aandacht besteed aan de gevolgen van deze afsluiting. Helaas heeft de wijkraad en wijkpost moeten constateren dat de veiligheid nog niet optimaal zal zijn. Zo vinden een aantal ouders het belangrijk om hun kind voor de school te moeten afzetten. het liefst zouden zij met hun auto het schoolgebouw binnen rijden. Hierdoor zal de verkeersintensiteit langs de MFA en de sportzaal toenemen (zich verplaatsen). Hierdoor ontstaat opnieuw een gevaarlijke situatie voor de schoolgaande kinderen. Om dit te voorkomen zal er in hetzelfde gebied nog een afsluiting gerealiseerd moeten worden. Hiervoor zijn een tweetal mogelijkheden te weten het plaatsen van  paaltjes naast de sportzaal. of het plaatsen van paaltjes op de rand van het trottoirs aan de Ringdijk naast het buurthuis.Binnendijk2

Deze laatste optie (zie tijdelijke paaltjes op de foto) verdient de voorkeur omdat hiermee de veiligheid van het voetpad op de Ringdijk automatisch een feit wordt.  Tevens verbeterd de veiligheid zich rond de bochten waar de bus al nauwelijks doorheen kan rijden. Het bestemmingsverkeer (de buurtbewoners)kunnen via de achterkant nog steeds alles bereiken, maar doorgaand verkeer is uitgesloten. Als alles volgens plan verloopt dan kunnen beide afsluitingen gelijktijdig worden gerealiseerd. Bij de  flats aan de binnendijk is ruime parkeergelegenheid aanwezig voor de ouders die hun kinderen naar school willen brengen. Voor bezoekers van de MFA is een ruime parkeergelegenheid achter de flat aan de Ringdijk (tussen de flat en het bovenwater)

De twee parkeerplaatsen bij de ingang van de MFA zijn bedoeld voor minder validen. hierop zal extra gecontroleerd worden. Vind u de drempels lastig op de binnendijk, dan moet u maar zo denken dat ze noodzakelijk zijn voor de veiligheid van het kind. (dus ook uw kind!!)

Uw reacties kunt u kwijt onder aan dit bericht (directe plaatsing zonder tussenkomst)of per mail sturen aan De wijkraad onder contact.