agenda ledenvergadering en brief van gemeente aan buurthuis

Agenda ledenvergadering 13 juni 2006

Zoals de opzet was

1                    opening

2                    mededelingen / ingekomen stukken

3                    definitief vaststellen agenda

4                    definitief vaststellen (concept) notulen 31-01-2006

5                    jaarverslag secretaris

6                    verslag kascommissie xe2x80″ oud bestuur + controle huidig bestuur

7                    jaarverslag penningmeester

8                    beleidsplan 2006

9                    verslag intermediair periode 31-01-06 tot 13-06-06

10                bestuursverkiezing

11                rondvraag

12                sluiting

Onder de ingekomen stukken bevind zich een brief van de gemeente, die later volledig zal worden geplaatst. Kort samengevat komt het er op neer dat de gemeente het huurcontract met de vereniging Algemeen Belang Lelystad per 17 juni a.s. heeft opgezegd. Dit betekend dat per 17 juli 2006, de dag waarop het contract normalerwijs zou worden verlengt ophoud te bestaan.

Dit betekend overigens niet dat het buurthuis zal verdwijnen, maar dat e.e.a in een stichtingsvorm zal worden voortgezet.

In de brief wordt door de gemeente wel de toezegging gedaan dat de huidige activiteiten met voorrang zullen worden meegenomen in de nieuwe stichting.

De brief is de middag voorafgaand aan de vergadering pas binnen gekomen bij het bestuur, waardoor het bestuur niet of nauwelijks de gelegenheid heeft gehad om de inhoud tot zich te nemen, of hierover een mening te vormen

Het bestuur heeft gemeld dat zij hun functie met ingang van 17 juli willen neerleggen.

Verder gaf het bestuur te kennen deze korte periode te willen gebruiken om de lopende zaken af te handelen en de leden de gelegenheid te bieden om een nieuw bestuur te kiezen.

Dit werd door de leden niet toegelaten, zoals u kunt lezen in onderstaand bericht.

De brief van de gemeente houd u van mij tegoed

hieronder de beloofde brief

Bestuur vereniging Algemeen Belang Lelystad Haven

t.a.v. het bestuur Ringdijk 187

8244 BJ Lelystad

onderwerp

Opzeggen huurcontract vereniging Algemeen Belang Lelystad Haven. Geacht bestuur, Het college van de gemeente Lelystad heeft besloten het huurcontract met uw vereniging Algemeen Belang Lelystad Haven per 17 juni a.s. op te zeggen. Het contract zal daardoor op 17 juli aflopen. Graag informeren wij u over de redenen en achtergronden van dit besluit.

Multifunctionele accomodatie voor alle buurtbewoners

Zoals u weet, wordt er op dit moment hard gewerkt aan de uitbreiding van basisschool De Sluis, nieuwbouw van een wijkpost en het verbouwen van het buurtcentrum De Windhoek. Doel is de gebouwen beter bruikbaar te maken voor modern onderwijs en de verschillende buurtactiviteiten.

De zogenoemde multifunctionele accommodatie biedt straks een groot aantal organisaties een plek om hun activiteiten uit te voeren:

  • De gemeente realiseert het informatiecentrum en meldpunt waar wijkbewoners terecht kunnen met hun vragen en      opmerkingen.
  • Het buurtcentrum De Windhoek biedt allerlei buurtgerichte activiteiten. Ook krijgt dit centrum, naast professioneel beheer , in de toekomst meer mogelijkheden om voor bepaalde activiteiten xe2x80x98specialistenxe2x80x99 in te huren. Zoxe2x80x99n specialist is bijvoorbeeld een ouderenmedewerker die samen met het centrum een vraaggestuurd aanbod kan organiseren voor de senioren in de buurt. En er zijn professionals die zich op de jeugd richten. Hierbij zal echter ook de vraag uit de buurt centraal staan en deels invulling geven aan de inzet van professionals.
  • Met basisschool De Sluis is overleg over de overgang naar een brede school. Kinderen uit de buurt krijgen dan bijvoorbeeld na schooltijd extra ontwikkelingskansen aangeboden. Ouders kunnen ondersteuning krijgen bij hun opvoedingstaken. Ook is er op landelijk niveau regelgeving in de maak die scholen een verplichte rol geeft in het tussenschools en naschools opvangen van kinderen. Door de structuur en het beheer van het gebouw zodanig aan te passen kan hier adequaat vorm aan worden gegeven in Lelystad Haven.

Het gebouw wordt straks zo efficixc3xabnt mogelijk gebruikt door ruimtes zoveel mogelijk te delen. De basisschool kan tijdens schooltijden ruimtes in het buurtcentrum gebruiken; terwijl de school na schooltijd ruimte beschikbaar stelt voor xe2x80x98buurtactiviteitenxe2x80x99 en naschoolse activiteiten voor de kinderen. Kortom, redenen genoeg om per 16 juli 2006 een stichting multifunctionele accommodatie De Windhoek op te richten, die het beheer , de programmering en de verhuur van het buurtcentrum vanaf die datum zal coxc3xb6rdineren.

Zoxc2xb4n stichting biedt activiteiten aan voor alle bewoners: inclusief de nu al bestaande als die van uw vereniging en het peuterspeelzaalwerk. Ook het huidige peuterspeelzaalwerk is immers een belangrijke voorziening in de buurt die in de toekomst natuurlijk gewoon blijft functioneren binnen het buurtcentrum. Conform de gemeentelijke verordering vind op dit moment professionalisering van deze laatstgenoemde voorziening plaats.

Geen gevolgen voor huidige gebruikers van het buurthuis De Windhoek

Natuurlijk blijven de huidige activiteiten van het buurthuis en van uw vereniging binnen het buurtcentrum gewaarborgd. In dat kader worden de volgende afspraken gemaakt met het bestuur van de nieuwe beheerstichting. De stichting is verplicht:

  • peuterspeelzaalwerk aan te bieden overeenkomstig de verordening Peuterspeelzaalwerk, tegen dezelfde voorwaarden, in de huidige vorm en voor dezelfde kinderen binnen het buurtcentrum.
  • met voorrang ruimte te bieden aan de huidige activiteiten van uw buurtvereniging Algemeen Belang Lelystad Haven.

Overgangsafspraken met uw vereniging

De gemeente heeft aan uw vereniging middelen ter beschikking gesteld voor het beheer, de programmering en de verhuur van het buurthuis. Vanaf 17 juli gaan deze middelen over naar de nieuwe stichting multifunctionele accommodatie De Windhoek. De middelen die u nodig heeft voor het uitvoeren van uw activiteiten behoudt u. Wij verwachten hierover een verantwoording bij de reguliere afrekening 2006, voor 1 april 2007. Over de af
handeling hiervan, evenals over een goede overdracht vasn oplevering van het gebouw op 17 juli 2006 nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Graag wille wij met u binnenkort van gedachten wisselen over de basis voor de susidie (in casu een activiteitenprogramma) en de manier waarop de gemeente vanaf 1 januari 2007 subsidie blijft verstrekken aan uw vereniging.

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Lelystad,

De secretaris,           de burgemeester,

   XXX                               XXX

Leave a Reply